Ciekawe praktyki transferu ryzyka kredytowego

W Polsce sektor bankowy charakteryzuje się licznymi regulacjami i tak naprawdę ochroną interesów klienta indywidualnego. Banki detaliczne nie udzielają ryzykownych kredytów, co tworzy dużą przestrzeń dla prywatnych firm pożyczkowych, gdzie występuje kapitał krajowy i zagraniczny, a także dla inwestorów indywidualnych, czy branży pożyczek społecznościowych. Nie w każdym kraju banki detaliczne odpowiadają na regulacje i posługują się właściwymi normami oceny ryzyka kredytowego. W Stanach Zjednoczonych jeszcze kilka lat temu (czasy przed kryzysem) udzielano kredytów hipotecznych praktycznie każdemu, obecnie są one bardzo korzystne (zobacz ranking kredytów hipotecznych), jednak wcale nie tak łatwo je uzyskać.. Nawet osobom bez zdolności kredytowej, bez stabilnych dochodów. Dlaczego?

Transfer ryzyka kredytowego w perspektywie wywoływania światowych kryzysów finansowych

Duże banki stosowały innowacyjne techniki transferu ryzyka kredytowego, aby uniknąć konsekwencji braku spłaty zobowiązań przez niepewnych klientów. Transfer ryzyka kredytowego odbywał się przez zamianę kredytów hipotecznych na instrumenty rynku kapitałowego, czyli na papiery wartościowe. Dzięki temu ryzykowne zadłużenie kierowano w stronę globalnych rynków, bez świadomości zagrożenia. W ryzykownych kredytach zaznaczano odroczenia w spłacie odsetek, niewielkie opłaty początkowe, promocje. Niestety, kiedy stopy procentowe na ogólnym rynku zaczęły wzrastać, wtedy kredytobiorcy zaczęli tracić cały majątek i nie regulowali żadnych rat ze względu na zbyt duże koszty. W takiej sytuacji dochodziło do panicznej wyprzedaży na giełdach. Zamiana kredytów na instrumenty rynku kapitałowego to zaledwie jedna z form transferu ryzyka.

Inne formy zabezpieczeń w umowach kredytowych

Większość kredytodawców stosuje również gwarancje i duże zabezpieczenia, nawet przy niewielkich kwotach pożyczek. W przypadku problemów ekonomicznych kredytobiorcy bank przejmuje po prostu zapisany w zabezpieczeniu majątek. W Polsce popularna praktyka to podpisanie weksla in blanco przed wypłaceniem kredytu gotówkowego dla ryzykownego klienta. W przypadku braku spłaty kredytu bank wpisuje do weksla in blanco „karną kwotę” i od razu uruchamia proces windykacji, bez potrzeby kierowania sprawy do sądu. Transfer ryzyka następuje też przez sektor ubezpieczeniowy. Wiele wyspecjalizowanych firm ubezpieczeniowych monitoruje stan zdrowia kredytobiorcy i szczególnie uwarunkowania fizyczne i psychiczne, aby określić zdolność do regulowania zobowiązań w dłuższych terminach. Im większe zobowiązanie, tym większa presja na ograniczenie ryzyka kredytowego. Ubezpieczenia kredytów, poręczenia majątkowe najbliższych członków rodziny, przyjaciół, wspólników biznesowych to kolejna kategoria transferu ryzyka.

Analiza ryzyka i negocjacje problematycznych umów kluczowe dla pożyczkobiorców

W przypadku wystąpienia poważnego ryzyka kredytowego i sytuacji kryzysowych banki detaliczne najczęściej sprzedają zadłużenie wyspecjalizowanym podmiotom windykacyjnym, wychodzą z umów kredytowych, co prowadzi nawet do utraty płynności dużych biznesów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Świadomy kredytobiorca rozumie ryzyko kredytowe i jest w stanie ocenić mniej więcej potencjalne obszary problematyczne we własnym budżecie domowym. Z bankami możesz negocjować nowe warunki umowy kredytowej. W kryzysie najczęściej wydłuża się okres kredytowania lub zaciąga się kredyt w innej instytucji na spłatę dotychczasowego, problematycznego zadłużenia z zupełnie innymi warunkami. Co myślisz o warunkach transferu ryzyka kredytowego na globalnym i krajowym rynku?

Submitted by admin on